วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การศึกษาประสิทธิภาพของครีมที่มีส่วนประกอบของ3% สติมูเท็กเอเอสในแง่การรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรคอร์ติโซน (ezerra cream)
รายละเอียด:
DescriptionStimutex AS has anti-histaminergic properties. It blocks the release of inflammation markers e.g. cytokine and blocks histamine release (blocks pruritus, inflammation and reddening). Saccharide Isomerate has an unique moisturizing properties, it can thus Attract, Retain & Regulate moisture similar to Natural Moisturizing Factor of the skin.
IndicationsEzerra cleanser,  lotion and cream helps to relieve symptoms of dryness, itchiness and inflammation. It is recommended for maintainance of mild to moderate cases of atopic dermatitis, particularly in infants and children.
DosageApply Ezerra 3 to 4 times daily.
PresentationCREAM 25g / 50g *****  CLEANSER 150mL *******LOTION 150 ml plastic bottle.

ทำไมต้องใช้ Ezerra 
การศึกษาประสิทธิภาพของครีมที่มีส่วนประกอบของ3% สติมูเท็กเอเอสในแง่การรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรคอร์ติโซน

จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์  ผู้ดำเนินงานวิจัย
บทนำความเป็นมาและความสำคัญ
ภูมิหลังคอร์ติโคสเตอรอยด์เป็นยามาตรฐานหลักในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแต่ในการรักษามีข้อจำกัดเนื่องจากผลข้างเคียงในการใช้ระยะยาวครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอส เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
มีคุณสมบัติต้านการอักเสบอาการคันหรือระคายเคืองให้ความชุ่มชื้นผิวหนังและ ป้องกันการสูญเสียน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นมอยส์เจอไรส์เซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงน ามาใช้สำหรับรักษาผื่น
ภูมิแพ้ผิวหนังในระยะเริ่มต้นได้มีการวิจัยโดยนำครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอสมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคนี้แต่ยังขาดกลุ่มควบคุมและยังไม่มีการศึกษาในเด็กไทย
อาการทางคลินิกของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามกลุ่มอายุ คือ
วัยทารก (Infantile) วัยเด็ก (childhood) และ ผู้ใหญ่ (adult atopic dermatitis)
ในระยะทารก มักมีผื่นเริ่มตั้งแต่อายุ2 เดือนถึง 2 ปีผื่นเริ่มเป็นที่ใบหน้าโดยเฉพาะแก้มและด้านข้างนอกของแขนขา รอยโรคที่
เห็นได้ชัดที่สุดในกลุ่มอายุนี้คือ ผื่นนูนแดง (eczematous papules) และ
ตุ่มน้ำ (vesicles) รวมทั้งรอยเกา(scratch marks)
ระยะวัยเด็กมัก มีผิวหนังแห้งตกสะเก็ดเรื้อรัง (xerosis) ผื่นมักจะขึ้นบริเวณข้อพับต่าง ๆเช่น ข้อพับแขนขา ข้อมือข้อเท้า ซอกคอและรอบตา
ส่วนในผู้ใหญ่ มักพบผื่นหนา (lichenified plaques)บริเวณด้านในข้อพับลำคอ แขนและขา อาการคันเป็นอาการที่สำคัญในทุกระยะของโรคทำให้การนอนหลับ
ไม่ได้และทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
ปัจจุบันได้มีในการนำยาที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ (steroid) และมีสารที่ให้ความชุ่มชื่นมาใช้
ในการดูแลผู้ป่วยที่มีผื่นผิวหนังอักเสบ พบว่าทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง สามารถป้องกันการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบ และเพิ่มความทนทานของผิวหนังเกิดการแพ้ยากขึ้น 
จากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์พบสาร สติมูเท็กเอเอส (Stimu-tex AS) (spent grain wax, 
butyrospermum parkii (shea butter) extract, Argania spinosa kernel oil) เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและอาการคันหรือระคายเคืองได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับผื่นผิวหนังในระยะเริ่มต้น และแซคคาไรค์ ไอโซเมอเรท (Saccharide isomerate) เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรทธรรมชาติที่มี
โครงสร้างคล้ายสารชุ่มชื้นในผิวหนังช่วยจับโมเลกุลของน้ำกับเคอราตินในผิวชั้น สตราตั๊มคอร์เนียม(stratum corneum) จึงทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำในผิวมีคุณสมบัติในการเป็นมอยส์เจอไรส์เซอร์เข้มข้น 
จากงานวิจัยพบว่า สติมูเท็กเอเอสมีคุณสมบัติในการต้านฤทธิ์ของฮีสตามีนบนผิวหนังได้(Elsner P) ซึ่งฤทธิ์ต้านการอักเสบของ สติมูเท็กเอเอส มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 1 ไมโครโมลเด็กซาเมทาโซน (1uM 
dexamethasone) ซึ่งหวังกันว่าการใช้มอยส์เจอไรส์เซอร์ช่วยรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์
การศึกษาการประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย สติมูเท็กเอเอส ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง พบว่าสามารถลดอาการและอาการแสดงของโรคได้
From Beiber, T. (2008, April). Atopic dermatitis. The New England Journal of Medicine, 358(14), 
1483-1494.
รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกไปข้างหน้า (Experimental Study: Clinical Prospective Trial)วิธีการศึกษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคในกลุ่มผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ที่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน 22 คน แบ่งบริเวณร่างกายเป็น 2 ข้าง
และใช้การสุ่มโดยให้ข้างหนึ่งได้รับการรักษาด้วยครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอสและอีกข้างหนึ่งได้รับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนและ
ติดตามผู้ป่วยทุก 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ประเมินผลโดยใช้คะแนนสะกอหราด The Scoring of Atopic Dermatitis (SCORAD) โดยมีการถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิตอลและประเมินผลโดยใช้สถิติ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้สถิติ WilcoxonSigned Ranks test และเปรียบเทียบระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาของร่างกาย ด้วยสถิติ Mann-Whitney U-test ที่ระดับนัยสำคัญ
ที่ พยาธิสภาพ
การอักเสบระคายเคืองผิวหนัง
สูญเสีย skin barier function
ขาดnatural moisturing factor
อาการคัน pruritus, การติดเชื้อ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดผื่นภูมิแพ้
กรรมพันธุ์: ในครอบครัวที่เป็นภูมิแพ้atopy
สิ่งแวดล้อม: allergen
ATOPIC DERMATITIS 
สูญเสีย skin barier function + ขาดnatural moisturing factor
Stimu-tex AS
Anti-histaminergic 
Mast cell degranulation : histamine property
SACCHARIDE ISOMERATE
Attract, Retain, Regulate0.05 รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบความแดง ความบวม ปริมาณน้ าเหลืองหรือสะเก็ด รอยเกา ความหนาของผื่น ความแห้งของผิวและอาการคันด้วย
ขอบเขตของการวิจัย
อาสาสมัครกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตาม
ข้อก าหนดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน 22 คน ได้รับการรักษาด้วยยาทา 3%
สติมูเท็กเอเอส เปรียบเทียบกับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซน ติดตามผลทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังการเข้าร่วมโครงการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลการวิจัย
ผลการทดลองหลังการศึกษาทั้ง4 สัปดาห์พบว่าในทั้งสองข้างที่ได้รับการรักษาด้วยครีมที่มีส่วนประกอบ
ของ 3% สติมูเท็กเอเอส และ1% ไฮโดรคอร์ติโซนมีคะแนนสะกอหราด ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) 
และไม่มีความแตกต่างระหว่างยาที่ใช้ในข้างขวาและข้างซ้าย (p=0.805) และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ความแดง ความบวม รอยเกา ความหนาของผื่น ความแห้งของผิวและอาการคัน ในแต่ละสัปดาห์พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทั้งสองตัวยา โดยที่ความบวม ความหนาของผื่นและอาการคันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(p<0.05) ในทุกสัปดาห์ ความแดงและรอยเกาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่สัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 และ
ความแห้งของผิวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่สัปดาห์ที่4
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสะกอหราด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย 1% ไฮโดรคอร์ติโซน 
เทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย 3% สติมูเท็กเอเอส ซึ่งแม้จะพบว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสะกอหราด ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย 3% สติมูท็กเอเอส จะสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย 1% ไฮโดรคอร์ติโซนเล็กน้อย แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจากการศึกษานี้ไม่พบ
ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการศึกษาทดลองทั้งในด้าน 1% ไฮโดรคอร์ติโซนและในด้าน 
3% สติมูเท็กเอเอส
สรุปผลครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอสมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับการใช้ 1% 
ไฮโดรคอร์ติโซนในการรักษาผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กที่มีความรุนแรงของโรคน้อยถึง ปานกลาง
คำสำคัญ: โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก / 3% สติมูเท็กเอเอส/ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนนิยามศัพท์เฉพาะ
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) คือ โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่มีอาการสำคัญ คือ 
ผิวหนังอักเสบ แห้งและคัน เรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ สาเหตุจากพันธุกรรมและมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น 
มักเกิดตั้งแต่วัยเด็กต่อเนื่องถึงผู้ใหญ่ พบในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งประกอบด้วย 
หอบหืด การอักเสบของจมูก และตา และมีปัจจัยที่ทำให้เป็นมากขึ้นได้แก่ สภาพอากาศอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง ความเครียดสภาพจิตใจ การติดเชื้อ และการสัมผัสผื่นภูมิแพ้
3% สติมูเท็กเอเอส (3% Stimu-tex AS) คือ สารสกัดจาก สเป็นบาร์เร่ย์เกรนเว็กซ์ (spent barley grain wax)
ผสมกับน้ ามันจากพืชธรรมชาติ อาร์กาเนียสไปโนซ่าเคอร์เนวออย (Argania spinosa kernel oil) และ เชียบัท
เทอร์(shea butter) มีคุณสมบัติลดอาการแพ้ต้านสารฮิสตามีน ลดการอักเสบและอาการคันหรือระคายเคืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
แซคคาไรค์ ไอโซโมเลท (Saccharide isomerate) คือ สารให้ความชุ่มชื้น ซึ่งสกัดได้จากสารคาร์โบไฮเดรต
ธรรมชาติสามารถเก็บน้ าในผิวได้เป็นระยะเวลานาน สามารถใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมมี
ความชื้นต่ า
1% ไฮโดรคอร์ติโซน (1% hydrocortisone) คือ ยาทาภายนอกกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) ที่มี
ความแรงระดับอ่อนที่สุด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกัน ใช้เป็นยามาตรฐานในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้
ผิวหนัง แต่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาในระยะยาวได้
คะแนนสะกอหราด (SCORAD score) คือ คะแนนการประเมินความรุนแรงของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ได้มาจาก
การประเมิน ขนาดพื้นที่ (A = area) ความรุนแรง (B = severity) และอาการคัน (C = pruritus)ของรอยโรค ค านวณ
จากสูตร SCORAD = A/5 + 7(B/2) + C ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่ได้รับการยอมรับใช้ถือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันได้มีการพยายามนำยาในกลุ่มที่ไม่ผสมสเตียรอยด์ หรือสารกลุ่มให้ความชุ่มชื้นเข้ามาใช้ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง พบว่าท าให้ความรุนแรงของโรคลดลง สามารถป้องกันการเกิดผื่น
ผิวหนังอักเสบและเพิ่มความทนทานของผิวหนังได้ ซึ่งมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้มีการรักษาผื่นผิวหนังอักเสบด้วยวิธีอื่น ๆ มาใช้มากขึ้น เช่น dexpanthenol, licochachol A, Npalmitoylethanolamide (physiogel A.I.), ceramide และ MAS063DP เป็นต้น โดยหวังประโยชน์ในส่วนของการให้ความชุ่มชื้นเเละช่วยในการเติมเต็มฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าได้
จากการศึกษาค้นพบสารสติมูเท็กเอเอส(Stimu-tex AS) (Spent Grain wax, shea butter extract, Argania  spinosa kernel oil) เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและอาการคันหรือระคายเคืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผื่นผิวหนังในระยะเริ่มต้น และแซคคาไรด์ไอโซเมอเรท (saccharide isomerate) เป็น สารประกอบคาร์โบไฮเดรทธรรมชาติที่มีโครงสร้างคล้ายสารชุ่มชื้นในผิวหนังช่วยจับโมเลกุลของน้ำกับเคอราตินในผิวชั้นคอร์เนียม (corneum) จึงท าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ าในผิวมีคุณสมบัติในการเป็นมอยส์ เจอไรส์เซอร์เข้มข้น สารสติมูเท็กเอเอส มีคุณสมบัติในการต้านฤทธิ์ของฮีสตามีนบนผิวหนังได้ซึ่งฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 1ไมโครโมลเด็กซ่าเมททาโซน (1uM Dexamethasone) ซึ่งเป็นที่ คาดหวังกันว่าจะช่วยรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์ และได้มีการศึกษา ทดลองประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปีที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง แบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง พบว่าสามารถลดอาการและอาการแสดงของโรคได้โดยไม่มีผลข้างเคียงการ ระคายเคือง (Munasir, 2008) สรุป การรักษาด้วยครีมที่มีส่วนผสม 3% สติมูเท็กเอเอส มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ ผิวหนังที่มีระดับความรุนแรงของโรคเล็กน้อยถึงปานกลางได้ไม่แตกต่างกับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนโดยสามารถลด คะแนนสะกอหราด ระดับความแดง ความบวม รอยเกา ความหนาของผื่น ความแห้งของผิว และความคัน ได้ไม่แตกต่างกับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนหลังการรักษา 4 สัปดาห์และเมื่อเปรียบเทียบด้วยการลดลงของค่า คะแนนสะกอหราดพบว่า 1% ไฮโดรคอร์ติโซนลดคะแนนสะกอหราด ได้เร็วกว่าเล็กน้อยแต่ไม่มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยจะพบว่า ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันในด้านการรักษา ดังนั้น 3% สติมูเท็กเอเอส จึงสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาในโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีระดับความ รุนแรงของโรคเล็กน้อยถึงปานกลางโดยสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ได้

รายการอ้างอิง Beiber, T. (2008, April). Atopic dermatitis. The New England Journal of Medicine, 358(14), 1483- 1494. Carolyn, R., & Chairman. (2005). Measuring atopic eczemaa severity visually, Which variables are most important to patients? Arch Dermatol, 141(9), 1146-1151 Elsner P., Spoo, J., Schliemann-wilers, S. (2000). Evaluation of the antihistaminergic efficacy of STIMUX-AS on iontophoreticallyinduced histamine irritation by laser Doppler flowmetry. Germany: Jena University. Munasir, Z. (2008). Evaluation of the Safety and efficacy of Ezerra in children under two years old with atopic dermatitis, pediatric department. Jakarta, Indonesia: Fakultas Kedokteran Universitas Thunyaluk Hetrakul (2007, July). Evaluation of the irritation potentials of 4 topical products using occlusive patch test method (References of products Ellgy H2O extra gentle cleanser, Ezerra cream, Ezeshield cream, Ezetect cream) Hoe Pharmaceuticals. SDN Confidential study report Ref D06-6Q02-HE-MI07 Hoe Pharmaceuticals SDN, BHD, Malaysia. Valencia, I. C., & Kerdel, F. A. (2003). Topical glucocorticoids dermatology in general medicine (6th, ed.). New York: McGrew-Hill. William, A. (2005, July). A clinician’s paradigm in the treatment of atopic dermatitis. J Am AcadDermatol, 53(1 Suppl.), S70-S77


อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfu.ac.th/…/…/File_PDF/Research_PDF/9_Dermato.pdf
โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
******สารตัวนี้พบในครีม EZERRA CREAM นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น